Pastorală la Nașterea Domnului a Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni

„Învierea Ta, Hristoase Mîntuitorule, îngerii o laudă în ceruri,

            și pe noi pe pămînt ne învrednicește cu inimă curată să Te slăvim”

(Stihira Paștilor)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,
iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,
dragi fraţi şi surori!

Hristos a înviat!

Cu aceste cuvinte veșnic vii, vă felicit din toată inima cu prilejul celei mai mari sărbători creștine – Învierea Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Slăvita Înviere a Domnului este praznicul în care ne bucurăm de triumful binelui asupra răului, al dreptății asupra nedreptății, al luminii asupra întunericului. Învierea lui Hristos este Paștile veșnic, prin care Dumnezeu ne-a trecut de la moarte la viață, din iad în Rai.

Atotputernicul Dumnezeu l-a creat pe om din pămînt, i-a dat suflare de viață și l-a împodobit cu chipul Său cel divin. Din păcate, omul s-a îndepărtat de Iubirea Dumnezeiască și s-a lipsit de această înaltă cinste, devenind de bunăvoie victimă a morții. Moartea, pe care Domnul a îngăduit-o omului căzut, n-a fost răzbunarea lui Dumnezeu, ci o nouă manifestare a dragostei Lui pentru om: prin moarte Domnul a oprit păcatul omenesc și nu a lăsat răul să devină nemuritor. După Învierea lui Hristos, moartea a ajuns să fie un somn vremelnic. „Şi dacă Hristos n-a înviat, – spune Sf. Apostol Pavel, – zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (1 Corinteni 15, 14). Într-adevăr, fizic omul moare, trupul nostru este supus stricăciunii, dar nu murim pentru totdeauna, adică pentru veșnicie. Iată ce spune Sf. Ierarh Ioan (Maximóvici) despre aceasta: „Prin moartea Sa, Hristos ne-a descoperit viața veșnică. Cei care mor întru Hristos, nu se mai pogoară cu întristare în iad, ci se înalță în Împărăția Cerurilor, pentru a trăi veșnic cu Hristos”.

Prin Întruparea Sa, prin patimile și moartea pe Cruce, prin slăvita Sa Înviere, Fiul lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, ne-a întors Raiul pe care-l pierdusem. Cheia care ne deschide porțile Raiului este pocăința. Potrivit cuvintelor Sf. Ierarh Grigorie Palama, pocăința „este începutul, mijlocul și sfîrșitul vieții în Hristos”. Prin pocăință, tîlharul de pe cruce a cîștigat Raiul, învrednicindu-se de cuvintele pline de bucurie ale Mîntuitorului Hristos: „…astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23, 43).

Pentru a trăi adevărata bucurie a Sărbătorii Sărbătorilor,  pentru a primi harul Învierii și a-L vedea  pe Domnul Cel Înviat din morți, trebuie să avem sufletul curat. Mîntuitorul Însuși ne spune despre aceasta în Predica de pe munte: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8). Deci, „să ne curățim simțirile și, prin neapropiata lumină a Învierii, să vedem pe Hristos strălucind…” (Cîntarea Întîia a Canonului Sf. Paști). Credincioșii care s-au pregătit cum se cuvine pentru această mare și sfîntă zi: au postit, s-au rugat acasă și în biserică, s-au mărturisit, s-au împărtășit, au făcut milostenie,– trăiesc într-un mod deosebit sărbătoarea Învierii Domnului.

Cît de fericiți au fost acei oameni, care s-au învrednicit a-L vedea pe Dumnezeu Întrupat. Și mai fericite au fost Sfintele Femei-Mironosițe cînd Îngerul, care ședea pe o piatră lîngă Mormîntul gol al Mîntuitorului, le-a vorbit: „Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis…” (Matei 28, 5-6).

Dar și mai fericiți sînt cei care nu L-au văzut pe Mîntuitorul cu ochii trupești, dar au crezut în El, ca Fiu al lui Dumnezeu, ca Mîntuitor al lumii. Vestea Învierii lui Hristos a adus bucurie pentru întreaga omenire. Mulți au crezut atît de sincer în Hristos Cel Înviat, încît s-au dedicat întru totul slujirii lui Dumnezeu. Prin pocăință ei s-au curățit de păcate și s-au unit cu Creatorul lor, s-au supus voinței lui Dumnezeu Cel Atotputernic.

Sfînta Biserică îi numește pe astfel de oameni îngeri pămîntești. Și astăzi în lume sînt asemenea Sfinți nevoitori, ostași duhovnicești care, prin credința în Hristos Cel Înviat, iubesc jertfelnic întreaga lume și se roagă pentru ea. Pentru rugăciunile lor Dumnezeu ne trimite nouă, nevrednicilor, mila și îndurările Sale.

Iubiți frați și surori, fiecare dintre noi este dator să-și trăiască viața cu înțelepciune, urmînd sfintele învățături ale Domnului Iisus Hristos. Omul care s-a încredințat lui Dumnezeu, a devenit părtaș al Învierii lui Hristos și învinge orice frică. Cuviosul Siluan Athonitul spune că, atunci cînd L-a cunoscut în Duhul Sfînt pe Domnul nostru Iisus Hristos, și-a încredințat sufletul său lui Dumnezeu, și la toate încercările vieții el răspundea cu smerenie: „Domnul se uită la mine, de ce să-mi fie teamă?”.

Toată viața noastră este în mîinile lui Dumnezeu, și nimic nu se întîmplă fără voia Lui. Cine trăiește după poruncile lui Dumnezeu, acela se apără de pieire nu numai pe sine, ci și lumea care îl înconjoară. De aceea, să ne străduim să trăim în așa fel, încît să fim apărătorii lumii, nu distrugătorii ei.

Iubiți fii și fiice duhovnicești, de sărbătoarea slăvitei Învieri a Domnului Iisus Hristos, doresc ca lumina vieții ce a strălucit din Mormîntul purtător de viață să ne lumineze mintea și să ne dea putere să-L iubim pe Dumnezeu și pe semenii noștri. În aceste zile de bucurie sfîntă,  să ne închinăm cu smerenie Domnului Iisus și să cîntăm imnul de biruință al Sfintelor Paști: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcînd și celor din morminte viață dăruindu-le”. Amin.

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

ARHIEPISCOP DE EDINEŢ ŞI BRICENI

Învierea Domnului. Sfintele Paşti
Anul mîntuirii 2023
or. Edineț

 

 

„Воскресение Твое, Христе Спасе,  Ангелы поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити”

(Стихира Пасхи)

Возлюбленные во Христе, пресвитеры и диаконы,
боголюбивые монашествующие,
Дорогие братие и сестры!

Христос Воскресе!

Этими вечно живыми словами сердечно поздравляю всех Вас с наибольшим христианским праздником – Воскресение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Преславное Воскресение Христово – это победа добра над злом, правды над неправдой, света над тьмой. Воскресение Христово – это вечная Пасха, в которой Христос, наш Спаситель и Господь, перевел нас от смерти к жизни, от ада в Рай.

Бог, Всемогущий наш Творец и Создатель, сотворил человека из земли, вдунул в лицо его дыхание жизни и украсил его Своим Божественным образом. К сожалению, человек лишил себя этой высокой чести, когда он отвернулся от Божественной Любви. Человек добровольно стал жертвой смерти. Смерть, которую Господь попустил падшему человеку, не была местью Бога, это было проявление новой Божественной Любви к падшему человеку: смертью Господь пресекал человеческий грех и не позволял злу стать бессмертным. Когда Господь уничтожил человеческий грех на Кресте, тогда Он отнял силу и у смерти. После Воскресения Христова смерть из вечно царствующей превратилась в кратковременный сон. И если бы это было не так, то и сама жизнь превратилась бы в ограниченную, примитивную бытность кратковременной бессмыслицы. „Если Христос не воскрес, – говорит апостол Павел, – то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша” (1 Кор. 15, 14). Конечно, физически человек умирает, так как тело наше тленно, но мы никогда не умираем для вечности. Вот как об этом поучает Cвятитель Иоанн (Максимóвич): „Своей смертью Христос открыл вечную жизнь. Умирающие о Христе уже не сходят с печалью во ад, но возносятся в Небесное Царство, чтобы вечно жить со Христом”.

Своим Воплощением, страданиями и смертью на Кресте, Своим Преславным Воскресением Сын Божий, наш Спаситель, вернул нам потерянный Рай. Ключом, которым открываются врата Рая, является покаяние. Оно, по слову Святителя Григория Паламы, „есть начало, середина и конец жизни во Христе”. Покаянием благоразумный разбойник открыл себе райские двери и услышал радостные слова Христа Спасителя: „Сегодня будешь со Мною в Раю” (Лк. 23, 43).

Чтобы получить благодать Воскресения, необходимо потрудиться над очищением своей души. Сердечная чистота является залогом видения Господа. Спаситель об этом Сам говорит нам в Нагорной проповеди: „Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят” (Мф. 5, 8).

„Очистим чувства и узрим неприступным светом Воскресения, Христа блистающася”, – поём мы с вами в Первой Песни Пасхального Канона. Тот человек, который должным образом готовился к Пасхе: постился, совершал молитвы дома и в храме, исповедовался и причащался, творил милостыню, по-особенному переживает праздник Воскресения Христова.

Как блаженны были те люди, которые сподобились великой чести видеть Воплощенного Бога. Еще более блаженными были святые Жены Мироносицы, когда увидели Ангела, который сидел на камне возле пустого Гроба Спасителя и который сказал им: „Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса Распятого. Его нет здесь – Он воскрес!” (Мф. 28, 5-6). Но еще более блаженными стали те, кто не видел Спасителя телесными глазами, но уверовал в Него как Сына Божия, как Спасителя мира.

Весть о Воскресении Христа стала радостью для всего мира. Много людей искренне уверовали в Воскресшего Христа и полностью отдали себя на служение Богу. Они покаянием очистили себя от греха и соединились со своим Творцом, они смирили себя под волю Всесильного Бога, и сами стали сильными. Святая Церковь таких людей называет земными Ангелами. И сегодня в мире есть сильные духовные воины, которые верой в Воскресшего Христа побеждают зло, жертвенно любят весь мир, молятся за нас и ради которых Господь милует всех нас, грешников.

Пусть каждый из нас, дорогие братья и сестры, разумно выстраивает свою жизнь на священных заветах Воскресшего Христа, нашего Спасителя и Бога. Человек, который доверил себя Богу и стал участником Воскресения Христова, не может бояться никаких посягательств на душу и тело. Преподобный Силуан Афонский говорил, что когда он Духом Святым познал Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, то его душа предалась Богу, и всё, что случалось с ним скорбного, он принимал и говорил: „Господь смотрит на меня, чего мне бояться?”. Вся наша жизнь в руках Божиих и без Его Промысла ничего не совершается. Кто живет по заветам Бога, тот охраняет от погибели не только себя, но и мир, который окружает его. Поэтому постараемся жить так, чтобы мы были хранителями мира, а не его разрушителями.

Еще раз поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, с праздником Преславного Христова Воскресения, с великой победой жизни над смертью. Пусть свет жизни, просиявший от Живоносного Гроба, освещает наш разум и дает нам силу любить Бога и любить друг друга, чтобы мы сегодня, Воскресение Христово празднуя, поклонились смиренно Господу Иисусу и вместе запели победную песнь Святой Пасхи: „Христос воскресе из мeртвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав”. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

АРХИЕПИСКОП ЕДИНЕЦКИЙ И БРИЧАНСКИЙ

Светлое Христово Воскресение. Пасха
2023 год
град Единец