Pastorala ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.”
(Ioan 18,36)
„Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”
(Luca 17,21)

Preasfințiți ierarhi, Preacucernici preoți şi diaconi, Cuvioși monahi şi monahii, Iubiţi credincioși, vestitori ai Învierii,
Hristos a Înviat!

Slăvita sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne amintește an de an, că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, S-a întrupat și S-a făcut om, ca să-l elibereze pe om din robia morții și să-l reîntoarcă la Ziditorul și Părintele Său, restabilindu-l în starea de fiu și moștenitor al Împărăției Sale.

Calea de revenire o indică Hristos prin Sine Însuși: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6). Altă cale nu există. Ca să ne împărtășim de Viața pe care Hristos, Biruitorul morții, o dăruiește „din belșug” (Ioan 10, 10), trebuie să trăim în Adevărul Lui, nu al lumii. Dacă trăim după adevărul lumii nu putem fi decât fii ai lumii. Fii ai lui Dumnezeu devenim prin trăirea în Lumina Adevărului Învierii Fiului lui Dumnezeu, iar lumea va fi vădită de păcat și va fi judecată (Ioan 16, 8).

Cuvântul lui Dumnezeu S-a pogorât din Sânurile Tatălui și de pe „Tronul Slavei Împărăției Sale” (Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur) și a adus Împărăția Sa în lume. Nu este din lume, ci a adus-o El în lume, ca lumea să se mântuiască prin El (Ioan 3, 17).

Nu a venit cu război contra lumii și nici nu a cucerit vreun oraș pentru a așeza acolo capitala Împărăției lui Dumnezeu, ci a venit smerit, chemând la pocăință și toți câți „iubesc Lumina” și „lucrează adevărul, vin la Lumină” (Ioan 3, 21), iar El așează Tronul Împărăției Sale chiar înăuntrul lor, în inima lor.

Tot cel ce vrea să fie cetățean al Împărăției trebuie să se “altoiască pe El, prin asemănarea cu El” (Romani 6, 5). Nimic nu ne aseamănă mai mult cu Hristos, decât dacă avem dragoste între noi, așa cum ne-a lăsat El poruncă. Nimeni în lumea aceasta n-a vorbit atât de frumos despre Iubire precum El și totuși lumea L-a urât mai mult decât pe oricine. El însă a primit a fi răstignit pentru lume și a oprit chiar războiul pornit în apărarea Lui. În grădina Ghetsimani, când Simon-Petru și-a scos sabia, și a lovit pe cel ce venise să-L aresteze, s-a început poate unicul război ce s-ar fi putut numi sfânt, odată ce era pentru apărarea Celui Sfânt, dar El, Iisus „Dumnezeu Tare, Biruitor, Domn al Păcii” (Isaia 9, 5) l-a oprit, căci voiește ca-n inima adevăraților Săi ucenici să aibă loc doar pacea Lui cea sfântă.
“Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu” (Ioan 14, 27).

Iubiții mei, să înmulțim Pacea lui Hristos în inimile noastre și “atunci vom fi părtași şi ai Învierii Lui” (Romani 6, 5).
Învierea Mântuitorului aduce lumii întregi pacea şi bucuria. Hristos Cel Înviat nu a găsit un cuvânt mai potrivit pentru a-l adresa Femeilor Mironosiţe în dimineaţa Învierii, decât: “Bucuraţi-vă!” (Matei 28, 9), iar Apostolilor le-a rostit cuvânt plin de nădejde: “Pace vouă!” (Luca 24, 36).

Pacea şi bucuria, izvorâte din minunea Învierii să cuprindă întreaga umanitate.

În această zi de Sărbătoare a sărbătorilor “să ne luminăm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm; să zicem “fraţilor” şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere”, astfel încât, cum ne povăţuieşte Sfântul Ioan Gura de Aur în ziua aceasta, “să intrăm toţi în bucuria Domnului nostru”.

Drept-măritori credincioşi,Învierea din morţi a Celui răstignit să ne ajute de a rămâne tari şi uniţi întru dreapta credinţă, aşa cum ne învaţă marele Pavel Apostolul: “Să aud despre voi că staţi statornici într-un Duh, împreună luptându-vă într-un suflet, pentru credinţa Evangheliei” (Filipeni 1, 27).

Vestindu-vă bucuria de netăgăduit a Învierii lui Hristos, vreau să vă ştiu pe toţi fiii şi fiicele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, atât cei din ţară, cât şi cei plecaţi departe de Patrie şi Neam uniţi spiritualiceşte, “ca să gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare” (Filipeni 2, 2).

Hristos a Înviat!
Adevărat a Înviat!

Din mila Cerescului Părinte,

†  VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Învierea Domnului,
Anul mântuirii 2023,
or. Chișinău

Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение
(Лк.2:14)

 

Преосвященные архипастыри нашей Православной Церкви Молдовы,
Всечестные отцы,
Боголюбивый монашеский чин,
православные верующие, ищущие мира и правды!

Праздник рождения по плоти Спасителя Богомладенца приносит Церкви и всему миру неописуемую радость и исполнение обетования о примирении человека с Богом. Об этой святой и великой радости, превосходящей всякую личную радость, искренне восклицал в IV-м веке святитель Григорий Богослов: «Да веселятся небеса, и да торжествует земля ради Небесного, потом Земного! Христос во плоти — с трепетом и радостью возвеселитесь, с трепетом по причине греха, с радостью по причине надежды» (Слово 38).

Пришествие в мир Господа Иисуса Христа приносит мир, покой и прощение, чего так жаждут Божьи люди, верные и любящие. В то же время, эта встреча человека с Богом-Словом здесь, на земле, сокрушает грех и страх. Ибо ангел Господень возвещает нам: «Не бо́йтеся: се́ бо благовеству́ю ва́м ра́дость ве́лию, я́же бу́дет всем лю́дем. Я́ко роди́ся ва́м дне́сь Спа́с, И́же е́сть Христо́с Госпо́дь, во гра́де Дави́дове» (Лука 2, 10-11).

Вместе с Церковью радуется сегодня всякое дыхание, чтобы принять участие в Празднике Воплощения Бога-Слова: пастухи и волхвы, земля и небо, множество ангелов и даже все бессловесные.

Рождение Богомладенца от непорочной Девы Марии есть исполнение ветхозаветных пророчеств: «Се́, Дева во чре́ве зачне́т и роди́т Сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Емману́ил» (Ис.7:14).

Сын Божий становится Сыном Богородицы, чтобы освободить человека от оков смерти и греховного тления, вернуть ему образ Божий и первозданную красоту.

Рождение Господа и Бога нашего означает рождение жизни, рождение святости, наше рождение как сыновей Божьих, рождения мира и спасения.

Родившись, Господь Мира принес и продолжает даровать нам мир и примирение, между людьми и между народами. Мир, искренне желаемый не только христианами, но и всем человечеством, является одним из величайших возвещений Рождества Господня. Христос пришел не для смерти, а для того, чтобы сокрушить смерть и дать людям жизнь.

Христос родился ради нашего спасения, чтобы даровать нам жизнь и вечное блаженство, в общении милосердной любви с Богом и Его святыми.

Ангельская песнь, что возглашалась над пещерой рождения Богомладенца, возвещает нам, что пришествие Христа означает мир и любовь между людьми, ведь жизнь и подлинное счастье взращиваются в мире, а не в раздорах и войнах. Поэтому мы призваны присно испрашивать у Господа: «Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м…» (Ис.26:12).

Возлюбленные братья и сестры во Христе,

В этот год благодати Божией наша Святая Православная Церковь Молдовы продолжала совершать свою освятительную, огласительную, миссионерскую, но прежде всего благотворительную деятельность. Как заботливая мать, любящая своих детей, Церковь непрестанно молится не только о всех верующих в стране, но и о тех, кто вынужден быть вдали от дома и Отечества. Не остались без родительского попечения Церкви и беженцы из соседней страны, Украины, к которым с братской любовью отнеслись, предоставив им всю необходимую социальную и благотворительную помощь.

В завершении уходящего 2022 года, Божиим благословением и произволением, вместе с группой паломников, священнослужителей и архиереев, мы посетили Святую Землю, где служили Божественную литургию у гроба Господня и в Вифлеемской пещере. В этих святых местах, колыбели христианства, мы горячо молились о благостоянии нашей Церкви, Отечества и молдавского народа.

Дорогие мои духовные сыны и дщери,

Исполненные духовной красоты и значения праздника Рождества по плоти Господа, от всей души желаю вам, чтобы «Мир Бо́жий, превосходя́й вся́к у́м, да соблюде́т сердца́ ва́ша и разуме́ния ва́ша о Христе́ Иису́се» (Флп. 4, 7), в то же время, призывая всех вас: «Мир име́йте и святы́ню со все́ми, и́хже кроме́ никто́же у́зрит Го́спода» (Евр. 12,14).

Мирных и благословенных праздников!

С Рождеством Христовым и Новолетием!

† VLADIMIR

МИТРОПОЛИТ КИШИНЕВСКИЙ И ВСЕЯ МОЛДОВЫ

Рождество Христово,

2022/2023

г. Кишинэу