REGULAMENTUL

DE ORDINE INTERNĂ

AL SEMINARULUI TEOLOGIC LICEAL EDINEȚR

Dispoziţii generale

Art.1— În conformitate cu prevederile Legii Învăţă-mîntului Republicii Moldova şi ale Statutului Bise-ricii Ortodoxe din Moldova, Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. Cuv. Mc. Elizabeta» este  o instituţie de invăţămînt de alternativă cu studierea ciclului liceal profil umanist şi a ciclului teologic. Seminarul Teologic Liceal de fete oferă absolventelor o pregătire liceală completă în baza Curriculumului Liceal Naţional şi o pregătire teologică primară. Durata studiilor este de trei ani.

Art.2— S.T.L. activează în baza hotăririi Consiliu-lui Episcopiei de Edineţ şi Briceni, Nr. 8 din 3 august 1999, Certificatul de înregistrare Nr.1465 din 28.09.2000 eliberat de către Serviciului de Stat pentru problemele cultelor de pe lîngă  Guvernul Republicii Moldova, şi a Licenţei de funcţionare: AA nr.0005169 din 09.11.2001.

Art.3— În S.T.L., invăţămîntul (organizarea, conţi-nutul şi evaluarea procesului instructive-educativ) este coordonat de Consiliului Eparhial şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Art.4— S.T.L. are o sărbătoare anuală specifică închinată cinstirii Sf. Cuv. Mc. Elizabeta, ocrotitoa-rea spirituală a şcolii, care a fost aprobată de Chiriarhul Episcopiei şi sărbătoarea în cinstea îngerului păzitor al P.S . Dorimedont, episcopul  de Edineţ şi Briceni.

 

Capitolul I

Procesul de învătămînt

Art.1- Structura anului şcolar este cea fixată de Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului. Anul de studii este alcătuit din 2 semestre şi 3 vacanţe. Vacanţa de iarnă este de 14 zile, vacanţa de primăvară este în funcţie de Sfintele Paşti şi este de 7 zile, iar vacanţa de vară de 45 zile. Pe durata vacanţelor, elevele au datoria ca să participle, cu reguIaritate, la acvitatea liturgică şi misionară din parohiile lor, dovedind o comportare demnă de o creştină adevătată a Bisericii Ortodoxe. La întoarcerea din vacanţă ele prezintă administraţiei şcolii adeverinţe în acest sens şi eliberatate şi semnate de paroh localităţii.

Art.2— Cursurile se ţin în şase zile a săptămînii, în afară de Duminică, sărbător bisericeşti şi a hramul bisericii ,,Sfinţii Trei Ierarhi». în toate duminicile şi sărbătorile bisericeşti din perioada cursurilor, elevele sunt obligate să participle activ la viaţa liturgică organzată de şcoală. În cursul săptămînii elevele sunt obligate zilnic să participe la Sfînta Liturghie de la ora 6 şi 50 minute, iar o dată  în săptămînă să se prezinte la practica de strană.

Art.3— Participarea elevelor la activitatea şcolară şi la alte activităţi extraşcolare şi aprobate de Consi-liul de Administraţie este obligatorie.

Art.4— La parcurgerea materiei prevăzute de pro-gramele analitice se folosesc manuale aprobate de Sf. Sinod pentru disciplinele teologice şi de Minis-terul Educaţiei pentru disciplinele de cultură gene-rală.

Art.5— Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor se face potrivit Standardelor Educationale elaborate de către  Ministerul Educaţiei.

Art.6— Obiectele de studio la cate se susţin lucrări scrise (teze) semestriale sunt stabilite de Ministerul Educaţiei. Planificarea tezelor, analiza lor şi con-semnarea notelor în catalog se face conform reg-lamentărilor în viguare.

Art.7— Media semestrială şi anuală pentru fiecare obiect de studiu, precum şi media generală se calculează potrivit reglementărilor Ministerului Edu-caţiei. Sunt declaraţi promovaţi elevii care au obţinut Ia pregătirea liceală media anuală minim — 6.5, iar la obiecte de pregătirea teologică- 7, şi la purtare media anuală minim- 9.

Art.8 — La sfîşitul semestrului se acordă elevei o notă la purtare, în funcţuie de comportarea sa ge-nerală în şcoală, şi în afara şcolii potrivit preve-derelor regulamentare.

Notele la purtare se scad cu 2 sau cu mai multe puncte pentru abateri repetate de la disciplina şcolară, sau pentru săvîrşirea unor fapte grave, pentru care cea în cauză i s-au aplicat sancţiuni disciplinare prevăzute în regulament.

Art.9— Situaţiile de corigenţă, repetenţie sau alte aspecte şcolare, se reglamentează potrivit Regula-mentului  elevelor. La discpline Învăţătura de Cre-dinţă Ortodoxă şi Liturghică nu se admit corigenţe anuale.

Art.10— Examenele de corigenţă se susţin în S.T.L. unde este înmatriculată eleva în anul respectiv.

Art.11— Absenţele nemotivate ale elevelor se consi-deră abateri de la disciplina şcolară şi se sancţi-onează în consecinţă:

  1. a)Scăderea notei la purtare cu un punct pentru 3 absenţe nemotivate, pe un simestru la diferite obiecte de studiu, inclusiv programul liturgic.
  2. b)Scăderea notei la purtare cu 2 puncte pentru 5 absenţe nemotivate pe un semestru a diferite obiecte de studiu sau 3 ore la obiect sau la prog-ramul liturgic, aducîndu-se la cunogtinţă, în scris, familiei (tuturor legali).
  3. c)Exmatricularea elevilor Ia l0 de absenţe nemotivate la diferite obiecte de studiu sau la 5 absenţe la un singur obiect sau programul liturgic, pe parcursul anului şcolar. Exmatricularea elevei se propune de către dirigintele clasei sau de pedagog şi se aprobă de Consiliul Administrativ şi se comunică Rectorului,făcîndu-se menţiunea în catalog şi în registrul matricol.

Art.12— Studiile în Seminarul Teologic Liceal se încheie prin absolvirea clasei a XII-a cu sau fără  de bacalaureat.

Art.13— Absolventele S.T.L. pot susţine examenul de bacalaureat repetat conform Regulamentului de Organrzare şi desfăşurare a examenelor de BAC în anul curent, elaborat de către Ministerul Educaţiei.

Art.14- Absolventele S.T.L. primesc diplomă de Bacalaureat, care au luat BAC-ul, şi de Studii Teo-logice Generale.

Art.15- Diploma de bacalaureat S.T.L. oferă titu-larului dreptul de a se înscrie la orice Facultate.

 

 Capitolul II

Drepturile şi îndatoririle elevelor seminariste

 Art.16— Elevele din Seminarul Teologic Liceal au statutul, drepturile şi îndatoririle prevăzute de regu-lamentul elevelor şi de toate prevederile legate, precum şi de cele prevăzute în prezentul regu-lament.

Art.17— Ţinind seama de specificul şcolii, elevele din seminar sunt datoare să respecte următoarele prevederi:

— Să cultive iubirea de patrie, să apere credinţa orto-doxă şi să contribuie la bunul nume al Bisericii Ortodoxe din Moldova;

— Să participe la activităţi obligatorii organizate de şcoală: programul liturgic zilnic, serviciile religioase din duminici şi sărbători, spovedania la duhovnicul şcolii, activităţi de practică liturgică, cîntare bisericească, grupa corală, să respecte posturile conform canoanelor bisericeşti;

— Să aibă o comportare civilizată, o ţinută decentă şi conduită morală în conformitate cu învăţătura ortodoxă;

— Să fie politicoase, disciplinate în familie, în semi-nar, pe stradă şi în alte locuri publice;

— Să respecte personalul didactic, administrativ şi de serviciu al seminarului;

— Să cunoască şi să respecte legile ţării, ale Bisericii Ortodoxe din Moldova;

— Să nu frecventeze barurile, cazinourile şi să nu practice jocuri de noroc, să nu asculte muzică laică, să nu citească literatură pornografică;

— Să nu frecventeze restaurantele fără a fi însoţiţi de părinţi;

— Să nu consume băuturi alcoolice, droguri şi să nu fumeze;

— Să îndeplinească cu conştiinciozitate atribuţiile ce lerevin ca eleve de serviciu;

— Să nu fure,

— Să păstreze cu grijă bunurile seminarului, reşedin-ţei episcopale;

— Să nu cazeze în camere personae străine fără aprobarea administraţiei;

— Să nu păstreze în chilii produse alimentate, legu-me, fructe;

— Să nu folosescă telefoane mobile în biserică, şcoală, trapeză şi pe teritoriu.

 

Capitolul III

Recompense şi Sanţiuni pentru eleve

Recompese:

 Art. 18 — Pentru reuiltate deosebite la învăţătură şi alte activităţi şcolare, pentru purtarea exemplară şi angajare efectivă în acţiunile întreprinse de şcoală, elevele seminariste sunt recompensate după cum urmează:

  1. a) Evidenţierea în faţă colectivului clasei;
  2. b) Evidenţierea în faţa colectivului şcolii;
  3. c) Comunicare verbală sau scrisă adresată părin-ţilor (tutorilor legali), preoţilor de către care au fost recomandate elevele respective, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care se evidenţiază;
  4. d) Trimiterea în excursii şi tabere;
  5. e) Diplome, medalii, insigne;

Art. 19— Pentru rezultate remarcabile obţinute în activetatea cercurilor ştiinţifice, activitatea social-misionară a Bisericii Ortodoxe, la concursurile pe obiectele de studio şi de creaţie( Olimpiade), elevele sau colectivele de elevi pot primi  diplome, premii, medalii şi menţiuni, potrivit regulamentelor de organizare desfăşurarea acestor activităţi.

Sanctiuni:

 Art. 20 — Elevele care încalcă regulamentul şcolar, vor fi sancţionate potrivit prevederilor regulamen-tului elevelor. Preîntîmpinarea, mustrarea, mustra-rea aspră, ultima preintîmpinare se aplică în următoarele situaţii:

— lipsă de respect faţă de cele sfinte;

— jigniri aduse cadrelor didactice;

— manifestări agresive faţă de colegi;

— deteriorarea  bunurilor şcolii;

— cuvinte urîte, cuvinte vulgare, ofense, înjurii;

— minciuna, frauda, furtul, actele de imoralitate, be-ţia, desfrîul, fumatul, jocurile de noroc, droguri, introducerea şi răspîndire în şcoală a materialelor

pornografice;

— neprezentarea la timp din vacanţă;

— ieşirea în oraş fără permisiune.

Sancfiunea este stabilită de Consiliul Administrativ, aprobată de către Episcop şi este adusă la cunoş-tinţa familiei şi preotului de către care a fost reco-mandată.

Art. 21 – Repetarea abaterilor prevăzute mai sus precum şi abaterile de la învăţătură de credinţă şi morala ortodoxă atrag după sine exmatricularea fără drept de reînscriere la o altă şcoală teologică.

Art. 22 – Sancţiunile în funcţie de gravitatea lor vor fi însoţite de scăderea notei la purtare în mod corespunzător pe semestrul respectiv.

Dacă prin faptele respective, s-au produs pagube

materiale în avutul şcolii, se vor lua măsuri pentru recuperarea daunelor respective de la elevele ce sunt vinovate sau de la părinţii (tutorii legali) acestora.

Faptele săvîrşite de eleve se analizează în Consili-ul Administrativ, care hotărşute sancţiunea şi o aplică. Decizia de sancţionare se adduce la cunoştinţa elevelor sancţionate în faţa  colectivului şcolii, se afişează la avizier şi se comunică în scris părinţilor (tutorilor legali) şi preoţilor de către care au fost recomandate.

Art. 23 — Contestaţiile privind sancţiunile de elimi-nare şi exmatriculare se depun în termen de 7 zile de la comunicarea lor la secretariatul şcolii.

Contestaţiile lor se rezolvă în termen de 7 zile şi hotărîrea rămîne definitivă după aprobarea de către Rectorul instituţiei.

 

Dispoziţii finale şi tranzitorii:

Art. 24 — Înmatricularea elevelor în clasa a X-a se face  înbaza rezultatelor concursului de admitere.

Art. 25 — Transferul elevelor de la STL la alte instituţii se realizează de regulă în următoarele situaţii:

— Schimbarea domiciliului sau a locului de muncă al părinţilor (tutorilor legali), sau din motive medicale speciale cu acordul conducerii celor 2 instituţii de Ia care şi la care se face transferul elevei şi cu aprobarea Rectorului.

Art. 26 — Transferul elevei la un liceu cu alt profil se acceptă cu aprobarea conducerii şcolilor în cauză, respectîndu-se în acest sens reglementările legale în vigoare. În cazuri bine motivate (lipsa de vocaţie, neadaptarea la regimul specific şi alte situaţii deosebite) elevele vor fi îndrumate către un liceu cu alt profil. Transferul elevelor de la alte licee la STLse aprobă pentru solicitanţii cu media peste 7 la studii şi 10 la purtare cu obligaţia de a promova examenele de diferenţă conform prevederilor legale.

Art. 27- Pedeapsa corporală este interzisă în şco-lile teologice, în virtutea învăţăturii creştine, a prevederilor canonice şi a legislaţiei Bisericii Ortodoxe din Moldova şi de stat.

Art. 28 — Prezentul regulament este obligatoriu pentru toate elevele STL. Orice modificări sau adăugiri ulterioare se vor face numai cu aprobarea Consiliului Profesoral.

Aprobat la

Consiliul Profesoral al STL

din 09.09.2006

Proces verbal Nr. 9